Trendwatching belangrijk voor marktgerichte organisaties

Toenemende concurrentie en kritischer wordende consumenten dwingen organisaties om sneller in te spelen op nieuwe trends, marktontwikkelingen en veranderende wensen, behoeften en financiële mogelijkheden van klanten en consumenten. Het signaleren, volgen, analyseren en anticiperen op trends en ontwikkelingen (trendwatching) is dan ook eerder noodzaak dan luxe.

Trends geven de richting aan

Trends zijn ontwikkellijnen uit het verleden, die je in het heden kunt zien en die in de toekomst waarschijnlijk door gaan. Trends geven de richting aan waarin iets zich ontwikkeld. Trends komen, vervagen, worden opgevolgd, maar blijven altijd in enige mate voortbestaan. Trendwatching heeft niets te maken met voorspellen of waarzeggen, maar alles met het goed duiden van ontwikkelingen die al (veel langer) gaande zijn.

Verschillende soorten trends

Er zijn verschillende soorten trends met eigen karakteristieken, levensduur en impact:
– Maatschappelijke trends
– Consumententrends
– Markttrends
– Producttrends
– Rages en Hypes

“Zij die kennis hebben, voorspellen niet. Zij die voorspellen hebben geen kennis”.
Lao-Tse, Chinese wijsgeer uit de Oudheid

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen (mega trends)

De levensduur van maatschappelijke trends is 15 tot 50 jaar. Deze trends veranderen het normen- en waardepatroon van maatschappij. Denk aan belangrijke trends als:
– Vergrijzing
– Individualisering (met de tegentrend Socialisering)
– Technologiesering
– De-materialisering
– Emancipatie & Feminisering
– Globalisering (met de regentrend Regionalisering)
– Multiculturele samenleving
– Gezondheid
– Vermaatschappelijking zorg
– Risicobeheersing

Consumententrends en ontwikkelingen (maxi trends)

De levensduur van consumententrends is 5 tot 10 jaar. Deze trends hebben in meer of mindere mate invloed op het gedrag en behoeften, voorkeuren van consumenten. Denk aan belangrijke trends als:
– Eenvoud, transparantie
– Escapisme, hier en nu
– Maakbare uiterlijk, eeuwige jeugd
– Vitale, gezonde mens
– Familieleven, huiselijkheid
– Virtuele werkelijkheid
– Menselijke maat
– Nostalgie, authenticiteit
– Zingeving, verharding
– Dichtbij huis

Markttrends en ontwikkelingen (midi trends)

De levensduur van markttrends is 1 tot 5 jaar. Deze trends hebben invloed op wat er gebeurt in een markt en welke nieuwe ondernemingen, producten en diensten er ontstaan. Denk aan belangrijke trends als:
– Sporten en bewegen
– Gezonder eten, mood food
– Plattelandsleven
– Huiskamer buiten
– Ervaringen, belevenissen
– Gehoord en gezien worden
– Huisdieren als kinderen
– Multimediaal
– Retro
– Keurmerken, MVO, fair trade
– Branchespecifieke trends

Producttrends (micro trends)

Producttrends hebben een levensduur 1 tot 2 jaar. Deze trends laten zien aan welke concrete producten en diensten behoefte is. Denk aan trends als:
– Mode
– Persoonlijke verzorging
– Interieur
– Woning
– Tuin
– Auto
– Werk
– Vrije tijd
– Zorg

Rages en hypes

Dit zijn kortlopende trends van maximaal een jaar die vaak volkomen onverwacht ineens opduiken. Denk aan rages als de Hoelahoep, Flippo’s, Tamagotchi, Soduko, Pokomon en Poker.

Naast algemene trends en ontwikkelingen, spelen ook branchespecifieke trends een belangrijke rol. Iedere branche heeft zo zijn eigen markt- en producttrends, denk aan sectoren als toerisme, gezondheidszorg, retail en financiele dienstverlening.

Onderzoeken van trends

Bij het onderzoeken van trends spelen vier vragen een belangrijke rol:
– Wat gebeurt er om ons heen?
– Wat gebeurt er in onze markt?
– Wat doen/willen consumenten/klanten?
– Welke producten/diensten zijn populair?

Van trends naar producten en diensten

Het vertalen van relevante trends naar concrete producten en diensten gebeurt in een productontwikkelingsproces dat uit negen stappen bestaat:
1. Onderzoek naar trends (klantbehoeften)
2. Beoordelen van klantbehoeften
3. Genereren en selecteren productideeën
4. Opstellen van het productconcept
5. Onderzoeken haalbaarheid productconcept
6. Opstellen van de productspecificatie
7. Opstellen van een productplan
8. Ontwikkelen van het product
9. Marktintroductie van het product

Bedrijven kunnen zich onderscheiden van andere aanbieders door sneller en beter in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen.

Diverse soorten trends op een rij (met disclaimer):

Hieronder vind je ter illustratie diverse voorbeelden van de verschillende soorten trends. Het zijn niet altijd meer de meest actuele trends. Volg mijn blog voor de laatste inzichten en inspiratie.

5 Mega Trends volgens Sjors van Leeuwen

1. Strategische wendbaarheid
2. Klantgedreven ondernemen
3. Samenredzaamheid
4. Platformen
5. Social society

Lees meer over de 5 Mega Trends voor 2025

5 x i volgens SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) noemt in 2004 vijf belangrijke maatschappelijke megatrends (die allemaal met een “ï” beginnen) als onderliggende verklaring voor veranderend gedrag van mensen en organisaties. Deze vijf trends zijn: Individualisering, Informatisering, Internationalisering, Informalisering en Intensivering (beleving).

Demografische trends bepalen toekomst Nederlandse samenleving volgens CPB

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2010 zijn 4 demografische trends bepalend voor hoe de Nederlandse samenleving er in de nabije toekomst uitziet. Een eerste trend is dat het aantal alleenstaanden in alle categorieën en binnen alle lagen van de bevolking blijft groeien. Telt Nederland nu 2,6 miljoen alleenwonenden, in 2020 zijn dat er 3 miljoen. Een tweede trend is dat steeds meer huishoudens de krimpregio`s als Limburg en Groningen verlaten. Toenemende segregatie is een derde trend: niet alleen in etnische of religieuze termen, maar ook in termen van opleiding en inkomen. Ten slotte zal de individualisering doorzetten wat leidt tot minder sociale cohesie.

Belangrijke mondiale trends volgens Hans Bakker, Michiel Boersma

1. Groeiende wereldbevolking, urbanisatie, migratie en vergrijzing
2. Wereldgroeidilemma’s voor water, voedsel, grondstof/brandstof, energie en klimaat
3. Opkomende economien, herordening wereldeconomie en machtsverhoudingen
4. Digitalisering van de wereld: ICT & technologie
5. Mondiger, veeleisende en globaliserende klanten
6. Belang van onderwijs: groeien dankzij kennis en innovatie
7. Sturende overheden in verschillende rollen
8. Wijzigende wereld- en zelfbeelden tussen oost en west, noord en zuid

Megatrends die volgens Deloitte de consumentenindustrie in 2020 bepalen

1. Vrouwen in opkomende economieën geven meer uit dan Europa
2. Senioren vormen de grootste groeimarkt in de Verenigde Staten en Europa
3. Vetten en suikers zullen vervangen worden door gezondere supplementen
4. Het bedrijfsleven zal samen met toezichthouders standaarden voor duurzaamheid ontwikkelen
5. Online retail verkoop in de Verenigde Staten en Europa zal verdubbeld zijn t.o.v. 2011

Belangrijke maatschappelijke en commerciële trends volgens Kees Klomp

Kees Klomp beschrijft in zijn boek “Verlichting in Business” (2010) de volgende acht trends:
– Small * Beperken * Klein is het nieuwe groot
– Spirit * Bezielen * De opkomst van de nieuwe spirituelen
– Sustainability * Bijdragen * De roep om duurzaamheid
– Serve * Betekenen * De nieuwe betekeniseconomie
– Sincere * Bewijzen * De revolutie van eerlijkheid en authenticiteit
– Soft * Bekennen * De kracht van kwetsbaarheid
– Slow * Bezinnen * Langzaam is het nieuwe snel
– Safe * Bevrijden * De winst van commercieel idealisme

Maatschappelijke trends volgens trendwatcher Richard Lamb

1. Time on deman: Tijdstip van handelen zelf bepalen
2. Safety web: hang naar huiselijkheid
3. Time for sale: tijdsbesparende producten kopen
4. Interactive Society: interactieve samenleving
5. Twinning: soort zoekt soort
6. Quality of life: we gaan bewuster leven
7. Pure Communication: oprechte communicatie
8. More Mobility: toenemende mobiliteit
9. Experience Industry: eigen grenzen verkennen
10. Pull economy: vraaggestuurde economie

Maatschappelijke trends volgens VODW

1. De kracht van de groep (grouppower)
2. Reduceren van complexiteit (gemakkelijk leven)
3. Vervagende grenzen (digitaal en fysiek smelten samen)
4. Vintage (goede uit het verleden, nostalgie)
5. Goed zijn en doen (duurzaam en verantwoordelijk)

Sociale en culturele ontwikkelingen volgens het SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderkent in 2011 de volgende trends:
1. Meerkeuze maatschappij
2. Individualisering
3. Informalisering
4. Intensivering
5. Integratie en participatie van niet-westerse migranten
6. Sociale aspecten van duurzame ontwikkeling
7. Maatschappelijke betrokkenheid en participatie
8. Veranderende normen en waarden
9. Religie en Spiritualiteit
10. De privacyparadox
11. De grenzen van de rechtsstaat

Disruptive Technologies That Are Changing The World volgens Mc Kinsey

1. Mobile internet
2. Automation of knowledge work
3. Internet of things
4. Cloud technology
5. Advanced robotics
6. Autonomous and near autonomous vehicles
7. Netxt-generation genomics
8. Energy storage
9. 3D-printing
10. Advanced materials
11. Advanced gas and oil recovery
12. Renewable energy

Mobiliteitstrends in mobiliteitsretail volgens BOVAG

BOVAG heeft met CapGemini elf megatrends vastgesteld voor ondernemers in mobiliteitsretail in 2020:
1. Duurzaamheid
2. Digitalisering & customer intimacy
3. Demografische ontwikkeling
4. Stijgende kosten van mobiliteit
5. Megacities
6. Generatie Y
7. Afnemende beïnvloeding van de nationale overheid
8. Langdurige invloed van de recessie
9. Doorzetten van Het Nieuwe Werken
10. Globalisering
11. Technologie

Retail- en winkeltrends volgens Manhatten Associates

1. Aankoop via verschillende kanalen (multichannel retailer)
2. Optimalisatie suppy chain (voorkomen prijserosie)
3. Winkels als belevingsplek (customer experience)
4. Opkomst van impulsaankopen en daily deals
5. Machtsverschuiving van fabrikant naar retailer naar consument
6. Klantenservice via social media

Megatrends van de gezondheid volgens trendwatcher Adjiedj Bakas

1: Naar radicaal andere financiële zorgarrangementen
2: Naar nieuwe vormen van solidariteit
3: Naar nadruk op ziektepreventie en extramuralisering van de zorg
4: Naar voortschrijdende technologisering in de zorgindustrie
5: Naar politisering van zorg en felle ethische debatten
6: Naar zorgtoerisme en globalisering van zorg
7: Naar spilritualisering en gezondheid en de terugkeer van de dood
8: Naar democratisering van medische kennis en autonomie van de patiënt
9: Naar nieuwe spelers en onwaarschijnlijke coalities op de zorgmarkt
10: Naar innovatief leiderschap en nieuwe HR-beleid in de zorg

Digitale marketing & Innovatieve business trends

Bekijk ter inspiratie de resultaten van de Accenture Innovation Awards. In totaal enkele honderden praktijkvoorbeelden van innovatieve bedrijven, businessconcepten en online marketingconcepten. Meer actuele markttrends en consumententrends vind je op websites van trendwatchers zoals Trendslator.nl, Trendwatching.com en Bakas.nl.

^ Naar boven